BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1694/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật(REXCO).
(157 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 67/RCHN ngày 18/3/2010 của Công ty cổphần XNK vật tư kỹ thuật về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu giảng dạy, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.12, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuếGTGT, thì: Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hìnhvẽ, bảng phấn, thước kẻ, com pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng chogiảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp, Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật nhập khẩu hệthiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân 500MHZ nếu sử dụng để giảng dạy và họctập thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK vật tư kỹthuật biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủtục nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng