BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: Xác định mã ngành được giảm 30% thuế TNDN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3332/CT-TT &HT ngày 17/04/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về xác định mã ngành nghề thuộc đối tượng được giảm 30% thuế TNDN theo Thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Ngày 23/3/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1035/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xác định mã ngành được giảm 30% thuế TNDN(bản phôtô đính kèm).
Đề nghị Cục Thuế căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và thực tế ngành hoạt động của doanh nghiệp để xác định cho phù hợp.
Trường hợp Cục Thuế vướng mắc áp dụng mã ngành nghề đối với hoạt động sản xuất, chế biến mủ cao su, thanh lý cây cao su và sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ mà không thể xác định được mã ngành nghề, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Cục Thống kê địa phương để được hướng dẫn xác định cụ thể theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGVũ Văn Cường