BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/TĐC-ĐL
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
- Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố,

Ngày 15/7/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệđã ký ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượngcủa hàng đóng gói sẵn (sau đây viết tắt là Thông tư 21). Thông tư 21 được đăngtải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng(Tổng cục), tại địa chỉ:http://www.tcvn.gov.vn,chuyên mục “quản lý đo lường” và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2014. Đểthực hiện nghiêm quy định của Thông tư 21, Tổng cục hướng dẫn chi tiết thêm đốivới một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TC ĐLCL các tỉnh, thành phố tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến vàhướng dẫn cơ sở sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bán hàng đóng gói sẵn tuânthủ các quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn tại Thông tư21.

2. Hàng đóng gói sẵn nhóm 2 chưa được quy định cụthể trong Danh mục tại Điều 6 của Thông tư 21 vi các lý do sau:

a) Hiện nay, các nước thành viên của ASEAN chưatriển khai thực hiện dấu định lượng;

b) Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) đangtổ chức soát xét, sửa đổi, bổ sung các khuyến nghị quốc tế về hàng đóng gói sẵnnhư R87 (yêu cầu kỹ thuật, đo lường đối với hàng đóng gói sẵn), R79 (yêu cầu vềnhãn của hàng đóng gói sẵn);

c) Một số nước trên thế giới đang áp dụng mô hìnhquản lý hàng đóng gói sẵn thông qua dấu định lượng theo cơ chế tự nguyện (Cộngđồng Châu Âu sử dụng dấu “e”; Hàn Quốc sử dụng dấu “k”; Trung Quốc sử dụng dấu“c”).

3. Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 hiện nay bao gồm tất cảhàng đóng gói sẵn sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bán trên thị trường. Cácloại hàng đóng gói sẵn này phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đo lường quy địnhtại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư 21.

4. Hiện nay, dấu định lượng “V” được thực hiện theocơ chế tự nguyện đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1 nhằm giới thiệu phương thứcquản lý mới cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông buôn bánhàng đóng gói sẵn biết và sẵn sàng thực hiện.

5. Về phương pháp, phương tiện đánh giá và trình tựđánh giá tại cơ sở để cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trênnhãn hàng đóng gói sẵn, Tổng cục đã dự thảo Quy trình đánh giá lượng hàng đónggói sẵn và đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện, banhành trong thời gian tới.

6. Hàng đóng gói sẵn sản xuất, nhập khẩu trước thờiđiểm có hiệu lực của Thông tư 21 thì không bị điều chỉnh theo quy định tại Thôngtư 21 và tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

Căn cứ để xác định thời điểm sản xuất, nhập khẩuhàng đóng gói sẵn là ngày, tháng được ghi trong một (01) hoặc các hồ sơ, tàiliệu sau:

- Nhãn hàng hóa;

- Tờ khai hải quan;

- Hóa đơn bán hàng;

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuấtxưởng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinhhoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Tổng cục đểhướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ PC-TTr Tổng cục;
- Lưu VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh