BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16942/BTC-TCHQ
V/v thể thức văn bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp

Bộ Tài chínhnhận được công văn số 129/KTrVB ngày 5/10/2007 của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tưpháp về thể thức công văn số 10747/BTC-TCHQ ngày 13/8/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợpđồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị cháy trước ngày 1/7/2007, về việc này BộTài chính có ý kiến như sau:

- Để thực hiện ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3189/VPCP-KTTH ngày12/6/2007, ngày 13/8/2007 Bộ Tài chính có công văn số 10747/BTC-TCHQ hướng dẫnxử lý việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩuđể sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu bị cháy không còn giá trị sử dụng phátsinh trước 1/7/2007. Đây là một công văn giải quyết một vụ việc cụ thể đã xảyra trước khi có hướng dẫn và mang tính tác nghiệp, không phải tính quy phạm nênkhông thể ban hành Thông tư, Chỉ thị hoặc Quyết định (văn bản quy phạm chỉ cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo); việc gửi cho các Bộ, UBND cáctỉnh, thành phố … là để mang tính minh bạch, không tạo cơ chế xin cho.

Trong báo cáocủa Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nếu được Thủ tướng Chính phủphê duyệt, Bộ Tài chính sẽ giao cơ quan hải quan phối hợp cơ quan thuế kiểmtra, vì thuế thuộc lĩnh vực chuyên môn trong Bộ Tài chính, do đó đề nghị Bộ Tưpháp cân nhắc lại việc cho rằng Bộ Tài chính chưa lấy ý kiến các cơ quan liênquan.

- Bộ Tài chínhxin ghi nhận ý kiến của Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp để thực hiệntrong quá trình ban hành văn bản trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cóý kiến trên để Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST
- Lưu VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An