BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1695/BCT-TTTN
V/v tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi Chính phủ banhành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, công tác đầu tư xây dựng,quản lý, khai thác chợ trên địa bàn cả nước đã có bước phát triển rất tích cực,góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình lưu thông, tiêu thụ hàng hóa cho người sảnxuất và phục vụ đời sống của người dân. Công tác quy hoạch, quản lý, tạo điềukiện thuận lợi để phát triển hệ thống chợ trên địa bàn các tỉnh, thành phố cũngđã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh).Nhờ đó, số chợ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên cả nước ngàycàng tăng; tổ chức hoạt động kinh doanh của các chợ có nhiều chuyển biến tích cực;lượng hàng hóa lưu thông qua hệ thống chợ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhấttrong các loại hình tổ chức lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường; côngtác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ có nhữngtiến bộ đáng kể; quá trình chuyển đổi hoạt động của các ban quản lý, tổ quản lýsang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ đã đạt được những kết quả tích cực...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả chủ yếu đã đạt được nêutrên, công tác quản lý phát triển chợ hiện nay vẫn còn một số hạn chế, tồn tạicần được tập trung xử lý giải quyết như: số lượng chợ tạm, chợ cóc, chợ có hạ tầngkỹ thuật lạc hậu xuống cấp vẫn còn nhiều; công tác quản lý quy hoạch và đầu tưxây dựng chợ ở một số địa phương vẫn chưa thực sự được chú trọng; tình trạng chợđược đầu tư xây mới nhưng hoạt động kém hiệu quả vẫn xảy ra ở một số địaphương; hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển đổi mô hình, chuyển đổi vị trí ở mộtsố chợ, đặc biệt ở các thành phố lớn, gây xáo trộn hoạt động kinh doanh, tạo rabức xúc cho bà con kinh doanh tại chợ dẫn đến khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng tớitình hình xã hội tại địa phương...

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt độngvà thúc đẩy phát triển hệ thống chợ trên địa bàn cả nước theo hướng bền vững, BộCông Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường công tácchỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các quy định về phát triển và quản lý chợ,trong đó tập trung vào một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Đối với công tác quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh,thành phố

a. Chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tiếnhành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống chợ trên địa bàn, xem xét việc điềuchỉnh hoặc xây dựng mới quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh,thành phố theo các giai đoạn, phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống chợtrên phạm vi cả nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triểnthương mại của địa phương và các quy hoạch khác có liên quan. Xác định chợ là mộtbộ phận quan trọng trong tổng thể hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Bảođảm ổn định hoạt động kinh doanh lâu dài đối với những chợ thuộc quy hoạch vàđang hoạt động có hiệu quả.

b. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh tăng cườngcông tác quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tácphát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Đối với công tác đầu tư xây dựng chợ

a. Xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằmhuy động, khai thác các nguồn lực của địa phương, nhất là các nguồn lực của cácchủ thể sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh để phát triển mạng lướichợ.

b. Quan tâm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xâydựng chợ, đồng thời sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tưphát triển chợ từ ngân sách Trung ương.

c. Bảo đảm thực hiện việc xem xét, phê duyệt dự án của cácchủ đầu tư xây dựng chợ, kể cả xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ phải lậpdự án theo các quy định hiện hành về quản lý, đầu tư, xây dựng, thiết kế chợ...

d. Thực hiện việc hướng dẫn đối với hoạt động huy động vốn củachủ đầu tư xây dựng chợ theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoặcthuê điểm kinh doanh tại chợ và các nguồn vốn khác của nhân dân đóng góp, bảo đảmtuân thủ đúng các quy định quản lý của Nhà nước, đồng thời giúp chủ đầu tư, cáctổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ và những đối tượng có liên quan nắm rõ quyđịnh, nghiêm chỉnh thực hiện, tránh những vấn đề có thể phát sinh sau khi dự ánđược thực hiện.

đ. Tăng cường công tác chỉ đạo rà soát, nắm bắt tình hình thựctiễn và quản lý hoạt động đầu tư chuyển đổi mô hình, chuyển đổi vị trí hoạt động,đặc biệt là việc chuyển đổi các chợ truyền thống thành trung tâm thương mại hoặcchợ kết hợp trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mục tiêu nâng caohiệu quả hoạt động của chợ sau khi chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi hơn chocác tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm củangười dân. Trong đó, quan tâm xem xét, xử lý một số vấn đề cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnhnâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu để xem xét, quyết định lựa chọncác dự án chuyển đổi mô hình hoặc chuyển đổi vị trí, địa điểm hoạt động các chợtruyền thống thành trung tâm thương mại hoặc kết hợp với trung tâm thương mại....bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tập quánkinh doanh, mua sắm tại địa phương, phát huy hiệu quả của công trình.

- Tăng cường công tác thông tin, đối thoại với người dân, đặcbiệt là các hộ kinh doanh trực tiếp tại chợ, trong quá trình xem xét, đánh giávà quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và chuyển đổi mô hình, chuyển đổi vịtrí hoạt động của các chợ trên địa bàn. Tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi trựctiếp và bằng các hình thức khác ngay trong giai đoạn đầu xem xét chủ trương đầutư dự án để nắm bắt, tiếp thu ý kiếncủa người dân; làm rõ chủ trương, phương án bố trí sắp xếp địa điểm kinh doanhcho các hộ kinh doanh tại chợ cũ sau khi dự án được hoàn thành; làm rõ các vấnđề liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của các hộ kinh doanh tại chợ sau khidự án được hoàn thành... Trên cơ sở trao đổi, làm rõ và thống nhất, tạo sự đồngthuận với người dân và các hộ kinh doanh tại chợ để xem xét quyết định chủtrương và cho phép tiến hành triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng.

- Xem xét, quyết định việc cho phép thực hiện các dự án chuyểnđổi mô hình chuyển đổi vị trí hoạt động của chợ truyền thống trên địa bàn trêncơ sở bảo đảm một số yêu cầu cơ bản như: bố trí địa điểm kinh doanh mới có vịtrí không kém thuận lợi hơn địa điểm kinh doanh trước đó; thiết kế, bố trí cáckhu chức năng của chợ trong tổng thể các khu chức năng của cơ sở kinh doanh saukhi được chuyển đổi bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm của chợ truyền thống;bảo đảm có sự tham gia và nhận được sự đồng thuận của số đông các hộ kinh doanhtại chợ đối với phương án chuyển đổi; mức phí thuê điểm kinh doanh và các phícó liên quan tới hoạt động của các hộ kinh doanh trong chợ phải bảo đảm hợp lý,được trao đổi và thống nhất với đa số các hộ kinh doanh trong chợ và phải đượccơ quan có thẩm quyền của Tỉnh xem xét, thẩm định.

3. Đối với công tác kinh doanh khaithác và quản lý chợ

a. Có quyết định giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơnvị doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ đối với các chợ do Nhà nước đầu tư hoặcdo Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết hợp nguồn vốn đóng góp của doanh nghiệpthuộc các thành phần kinh tế.

b. Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biệnpháp quản lý địa điểm kinh doanh tại chợ phù hợp với tính chất từng loại chợ vàtình hình cụ thể của địa phương theo nguyên tắc bảo đảm thời gian cho thuê điểmkinh doanh ổn định, lâu dài và mức phí cho thuê ổn định theo các giai đoạn.

c. Xem xét, phê duyệt hoặc giao cho các cơ quan có thẩm quyềncủa Tỉnh xem xét, phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, địađiểm kinh doanh tại chợ do các đơn vị kinh doanh khai thác chợ đề xuất. Lưu ýxem xét phê duyệt trên cơ sở tham khảo ý kiến của các hộ kinh doanh tại chợ vàcác đối tượng khác có liên quan để bảo đảm phương án bố trí, sắp xếp hợp lý,thuận tiện cho hoạt động kinh doanh trong chợ.

4. Đối với công tác tăng cường kiểmtra, kiểm soát

a. Chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương trong Tỉnhtăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình, xử lý vi phạm cácquy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh.

b. Chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan tăng cườngkiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chấtlượng tại các điểm kinh doanh tại chợ; tình hình thực hiện quy định của pháp luậtvề đảm bảo chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chốngdịch bệnh tại các chợ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòngchống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại chợ. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối vớicác hình thức vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh tạichợ.

Trong quá trình triển khai các công việc nêu trên, nếu có vướngmắc, đề nghị các Tỉnh kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nắm tình hình và xửlý kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TTTN
.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng