BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1695/LĐBTXH-TL
V/v gia hạn thời gian áp dụng iêu chuẩn chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 797/TTr-TCTHK-TCCB ngày 27/05/2003 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đồng ý để Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục áp dụng bản tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thoả thuận tại công văn số 553/LĐTBXH-TL ngày 01/03/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tổ chức thi nâng ngạch năm 2002-2003. Đồng thời đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ, chi tiết theo đúng qui định và đăng ký với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vào cuối năm 2003 để làm cơ sở thi nâng ngạch từ năm 2004 trở đi./.

KT/BỘ TRƯỞNG Ộ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng