BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1695/TCHQ-KTTT
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty Liên doanh khoáng nghiệpHằng Nguyên.
(Khu Công nghiệp Long Bình An Thị xã Tuyên Quang)

Trả lời công văn số 68/CV-LDHN ngày 12/03/2010 của Công tyLiên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhậpkhẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Điều 100,Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì trườnghợp Công ty Liên doanh khoáng nghiệp Hằng Nguyên thực hiện dự án đầu tư xâydựng Nhà máy sản xuất phôi thép, là dự án khuyến khích đầu tư được Bộ Kế hoạchvà Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 2452/GP ngày 28/01/2005 (trước ngày01/01/2006), khi thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, Côngty phải có Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế(Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Khu Công nghiệp và chếxuất...) về việc chưa được cấp Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.

Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việcchưa được cấp Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, Công ty không được áp dụngchính sách ưu đãi thuế hàng hoá nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh khoángnghiệp Hằng Nguyên được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông