BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1696/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04/5/2006 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2006, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước năm 2006 như sau: “Chính phủ nhất trí từ ngày 01/01/2006 tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ”.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khẩn trương sắp xếp lao động trên cơ sở sắp xếp doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ: Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/5/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa chữa, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản án về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Các Tập Đoàn;
- Sơ LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng