BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1696/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn phí bản quyền

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinataba-Philip Moris.
(Cây số 8, Quốc lộ 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 173/VPM-KTngày 22/03/2013 của Công ty TNHH Vinataba-Philip Moris về việc hướng dẫn thựchiện nội dung phí bản quyền tại Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan theo quy định và có vănbản trả lời quý công ty trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHHVinataba-Philip Moris được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng