BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/TCT-TTr
V/v xác minh, đối chiếu hóa đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây, đặc biệtlà niên vụ cà phê 2012 - 2013 tình hình quản lý, thu thuế trong lĩnh vực kinhdoanh cà phê trên địa bàn các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng diễn ra hết sức phức tạp.Theo phản ánh của các cơ quan chức năng địa phương có một số đơn vị, tổ chứcthu mua cà phê vận chuyển hàng ra ngoài tỉnh không có hóa đơn, chứng từ; cóhiện tượng các doanh nghiệp cấu kết với nhau mua bán lòng vòng qua nhiều khâutrung gian để tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Đặc biệt có nhiềutrường hợp doanh nghiệp mua hàng của nông dân nhưng sử dụng hóa đơn bất hợppháp của doanh nghiệp ngoài tỉnh làm căn cứ thực hiện khấu trừ thuế và hoànthuế GTGT làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền thuế của nhà nước.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý tìnhtrạng gian lận trong hoạt động kinh doanh cà phê nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuếGTGT, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương chỉ đạo các Phòng, Chi cục trực thuộc khẩn trương thôngbáo tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán cà phê chocác doanh nghiệp kinh doanh hoặc xuất khẩu cà phê; ưu tiên kiểm tra, xác minh,đối chiếu hóa đơn bán cà phê khi được Cục Thuế các tỉnh Tây Nguyên đề nghị vàcoi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian xác minh, đốichiếu hóa đơn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị.

Tổng cục Thuế thông báo để đồng chíCục trưởng Cục Thuế biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế phản ánh vềTổng cục để được xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCT (HC, PC, TTr).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn