BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Trường Đại họcSư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 281/CV-ĐHSPKT ngày 08/06/2015 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thànhphố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyếttoán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định củapháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung nêu tại vănbản số 281/CV-ĐHSPKT ngày 08/06/2015, nội dung giữa các tài liệu trong hồ sơhợp đồng có sự mâu thuẫn. Trong trường hợp này, các bên có trách nhiệm trao đổivà thống nhất để giải quyết. Trường hợp các bên không thống nhất được thì căncứ theo thứ tự ưu tiên đã thỏa thuận tại Điều 1 hợp đồng số 111/HĐ2009 /TCXDKTXDngày 20/11/2009 để giải quyết.

Trên đây là ý kiến củaBộ Xây dựng, đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh