BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1698/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên
- Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2784 CT/HTr ngày 21/3/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế đối với nhà thầu nước ngoài nêu tại công văn số 117/DAMX-TCKT ngày 6/3/2006 của Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 8, mục IV, Phần A, điểm 1.1 và 2.2, mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì:

- Trường hợp nhà thầu FCB. Ciment (Pháp) cung cấp máy móc, thiết bị kèm theo các dịch vụ kỹ thuật, kiểm tra, đào tạo cho Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam và trong hợp đồng tách riêng giá trị của từng loại hàng hóa, dịch vụ thì nhà thầu FCB Ciment phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo thuế suất tương ứng đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ.

- Trường hợp Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BNP.Paribas vào ngày 28/6/2005 thì khoản lãi tiền vay bao gồm cả các khoản phí mà Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam phải trả theo quy định của hợp đồng thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với thuế suất là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Ban quản lý dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến