BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1698/TM-XNK
V/v mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang EU, Canada năm 2003

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU, Canada

Căn cứ khoản 3, mục III, Thông tư Liên tịch số 08/2002/TTLT /BTM/KHĐT/BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp về phí hạn ngạch;

Căn cứ Quyết định số 118/2002/QĐ /BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU, Canada,

Bộ Thương mại thông báo:

1/ Kể từ ngày 01/01/2003 tất cả các lô hàng dệt, may của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU, Canada (ngày ký vận tải đơn) được áp dụng mức thu lệ phí hạn ngạch hàng dệt, may như phụ lục kèm theo công văn này.

2/ Các chủng loại hàng (Cat.) không nêu trong phụ lục kèm theo công văn này khi xuất khẩu vào thị trường EU, Canada không phải nộp lệ phí hạn ngạch.

3/ Các doanh nghiệp nộp phí hạn gnạch cho từng thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch hoặc từng lô hàng xuất khẩu. Khi làm thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu (Export Licence), doanh nghiệp phải xuất trình cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực chứng từ đã nộp phí hạn ngạch vào tài khoản của Bộ Thương mại số 945-01-475 tại kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1698/TM-XNK ngày 02 tháng 10 năm 2002

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU, CANADA

Stt

Tên chủng loại hàng

Cat.

Mức thu

I

Vào thị trường EU

1

T.Shirt

4

300,0 đồng/chiếc

2

áo len

5

1.000,0 đồng/chiếc

3

Quần

6

1.000,0 đồng/chiếc

4

Sơ mi nữ

7

500,0 đồng/chiếc

5

Sơ mi nam

8

500,0 đồng/chiếc

6

áo khoác nữ

15

2.000,0 đồng/chiếc

7

Bộ quần áo nữ

29

1.000,0 đồng/bộ

8

áo lót nhỏ

31

1.000,0 đồng/chiếc

9

Quần áo

78

1.500.000,0 đồng/tấn

II

Vào thị trường Canada

1

Jacket

1/3a

2.000,0 đồng/chiếc, bộ

2

Quần áo mùa đông

2a

2.000,0 đồng/chiếc, bộ

3

Bộ quần áo nam

3c

500,0 đồng/bộ

4

áo vest nữ

4a

500 đồng/chiếc

5

Váy nữ

4c

500,0 đồng/chiếc

6

Quần

5a/b

500,0 đồng/chiếc

7

T- shirt

8c

500,0 đồng/chiếc

8

Bộ thể thao

8d

500,0 đồng/bộ

9

Quần áo

9a, 10a, 13

500,0 đồng/bộ

10

áo len

11a

500,0 đồng/chiếc

11

Quần áo trẻ em

Item B

500,0 đồng/chiếc