BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1699 TCT/AC
V/v sử dụng hoá đơn thu mua bằng nông, lâm, thuỷ sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1049/CT-TQD ngày 02/05/2003 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điều 10 của Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định rõ trách nhiệm của người bán, người mua nông, lâm, thuỷ sản. Vì vậy, khi lập hoá đơn thu mua hàng Nông, lâm, thuỷ sản, người bán, người mua phải thực hiện ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định.

2/ Việc lập bảng kê 03/GTGT theo quy định tại công văn số 998/TCT /AC ngày 19/03/2003 V/v sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản được bỏ chỉ tiêu nơi cấp chứng minh nhân dân./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế