B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1699/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Softfront ViệtNam
Địa chỉ: Tòa nhà HMC, Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM

Tổng cục Thuế nhận được công văn khôngsố ngày 13/01/2015 của Công ty TNHH Softfront Việt Nam đề nghị hướng dẫn hạchtoán chi phí đối với khoản chi lương tháng thứ 13 trong trường hợp Công ty cónăm tài chính khác với năm dương lịch. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 2.5 và Khoản 2.18, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi đượctrừ và không được trừ có hướng dẫn:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng chongười lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trảkhác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinhdoanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toántheo quy định của pháp luật”.

“2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn,theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SoftfrontViệt Nam có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đếnkhi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoảntrích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.

Trường hợp đến tháng 02/2015 (thuộc kỳ tínhthuế từ 01/04/2014 đến 31/03/2015), Công ty có thực hiện chi khoản tiền lươngtháng thứ 13 thì Công ty được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế năm2014 đối với khoản chi tiền lương cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn,chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với chi phí dịch vụ kiểm toán: trường hợp Công tycó thanh toán khoản chi phí dịch vụ kiểm toán vào tháng 05/2014 và tháng07/2014; các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của phápluật và liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpthì được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế năm 2014 (01/04/2014 đến31/03/2015).

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty căn cứ tình hình thựctế và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thờiđiểm và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn