VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1699/VPCP-ĐMDN
V/v soạn thảo Nghị định về cổ phần hóa DN hoạt động công ích và đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:Bộ Tài chính

Để có cơ sở pháp lý thực hiện cổphần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích và chuyển đơn vị sự nghiệpthành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tàichính nghiên cứu, trình Chính phủ trong tháng 7/2007 dự thảo Nghị định về cổphần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích và Nghị định vềchuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, Ban XDPL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn