BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 169TCT/PCCS
V/v: Xác định ngành nghề SXKD ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1628 CT/TT-HT ngày5/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên hỏi về việc xác định ngành nghề sản xuấtkinh doanh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.10 mục II Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định:“Thuế suất thuế GTGT 5% đối với: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hảisản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướpđông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếuhợp đồng của đơn vị chỉ là sơ chế hạt điều (bóc vỏ, sấy khô, đóng thùng) và sảnphẩm bán ra chịu mức thuế suất thuế GTGT 5% thì hoạt động nêu trên của đơn vịlà hoạt động kinh doanh thương mại, không thuộc ngành sản xuất để được hưởng ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đơn vị sản xuất mới thành lập quy địnhtại điểm 1a mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương