BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 16TCT/ĐTNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ thiết kế của nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Công ty kết cấu thép Poslilama

Trả lời công văn số 300- 13/AC-2004 đề ngày 14/12/2004 của Công ty kết cấu thép Poslilama về vấn đề thuế đối vớinhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ thiết kế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khôngthuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trường hợpCông ty kết cấu thép Poslilama ký hợp đồng thuê Nhà thầu nước ngoài thực hiệndịch vụ thiết kế công trình sân bay Tân Sơn Nhất và dịch vụ website quảng cáocho Công ty, nếu phần dịch vụ này được thực hiện hoàn toàn tại nước ngoài thìNhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đốivới các hợp đồng này.

Trường hợp trong hợp đồng có mộtphần công việc được thực hiện tại Việt Nam, một phần công việc được thực hiệntại nước ngoài nhưng không tách riêng được phần giá trị công việc thực hiện tạiViệt Nam và phần giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài thì toàn bộ giá trịhợp đồng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tykết cấu thép Poslilama được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để đượchướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến