BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-HĐXD
V/v: Đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Điện toán và truyền số liệu(VDC).

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1058/ĐTPT-VDC ngày22/8/2008 của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) đề nghị hướng dẫn thựchiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Việc hướng dẫn bảo lãnh thực hiện hợp đồng được quy định tạiĐiều 55 Luật Đấu thầu trong đó quy định thời gian có hiệu lực của bảo đảm thựchiện hợp đồng giữa nhà thầu và chủ đầu tư phải kéo dài cho đến khi chuyển sangnghĩa vụ bảo hành.

Tuy nhiên, việc nhà thầu đề nghị chủ đầu tư không tiếp tụcgia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng (theo nội dung công văn) vì các nguyên nhânchủ quan và khách quan có thể được chủ đầu tư xem xét và thương thảo với nhàthầu căn cứ vào các nội dung của hợp đồng đã ký kết và sự chia sẻ rủi ro phátsinh không mong muốn giữa hai bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Điệntoán và truyền số liệu (VDC) nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh