BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/BXD-HTKT
V/v: đưa Hệ thống cung cấp gas trung tâm vào Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Hiệp hội GasViệt Nam

Bộ Xây dựng nhận đượcvăn bản số 647/PC-VPCP ngày 11/5/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lờicông văn số 10/CV-HHGVN ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Hiệp hội Gas Việt Nam đềnghị đưa hệ thống cung cấp gas trung tâm vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thịtrong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Các yêu cầu kỹthuật và quy định về an toàn đối với hệ thống cung cấp khí đốt trong đô thịthuộc Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được quy định trong Quy chuẩn kỹthuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN: 07/2010/BXD ) banhành theo Thông tư số 02/ 2010/ TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 và Quy chuẩnxây dựng Việt Nam (QCVN: 01/2008/BXD ) về Quy hoạch xây dựng, ban hành theoQuyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008.

2. Đối với các côngtrình xây dựng, hệ thống kỹ thuật công trình (trong đó có hệ thống cung cấp khíđốt), Bộ Xây dựng đang tổ chức hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn và sẽ ban hànhtrong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến củaBộ Xây dựng để Hiệp hội gas Việt Nam nghiên cứu ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HTKT

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến