BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-KTQH
V/v: Góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc “Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khukinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”; Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày18/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chungxây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Ngày 18/3/2009, UBND tỉnh QuảngNinh đã có Tờ trình số 798/TTr-UBND đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, thẩm định đồán Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trình Thủtướng Chính phủ.

Để có căn cứ thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủphê duyệt, Bộ Xây dựng xin gửi tới các Bộ, ngành Thuyết minh đồ án nói trên; vàđề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản theo những lĩnh vực do cơ quanmình quản lý.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng (37- Lê Đại Hành - QuậnHai Bà Trưng – Tp. Hà Nội) trước ngày 05/5/2009.

Rất mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Phan Thị Mỹ Linh