BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công tác khảo sát xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế thuỷ điện miền Bắc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 45/CV ngày 15/12/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế thuỷ điện miền Bắc vềđịnh mức dự toán công tác khảo sát xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

- Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần khảo sát được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày16/8/2007 để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí khảosát xây dựng công trình.

- Hao phí trong bảng mức là haophí của các công việc đã được quy định trong thành phần công việc. Việc xácđịnh vị trí hố đào, xác định vị trí lỗ khoan là xác định vị trí ngoài thực địatheo phương án khảo sát được duyệt.

- Vận chuyển nội bộ công trìnhlà vận chuyển trong phạm vi công trình, từ lỗ khoan này đến lỗ khoan khác.

- Công tác thăm dò địa vật lýtrong tập Định mức chưa bao gồm việc xác định vị trí điểm đo, chỉ bao gồm việcnhận vị trí điểm đo từ chủ đầu tư.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kếthuỷ điện miền Bắc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh