BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-QLN
V/v: giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Ngoạn, Chí Linh, Hải Dương.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

Bộ Xây dựng nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Ngoạn, trú tạiTrung Quê, xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương đề nghị xem xét, giảiquyết hỗ trợ cải thiện nhà ở cho bố của ông là cán bộ “Tiền khởi nghĩa” đã mấtsau ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủcó hiệu lực thi hành. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc giải quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở chocán bộ “Tiền khởi nghĩa” theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 củaThủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện đối với người thuộc diện được hỗ trợ còn sống(bản thân người thuộc diện hoặc vợ hay chồng của người đó). Tuy nhiên, đối vớinhững trường hợp người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg (cán bộ “Tiền khởi nghĩa” hoặc vợ hay chồng củangười đó) mà mất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì những ngườithừa kế hợp pháp được thụ hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ đó.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương kiểm tra, xem xét trườnghợp đơn của ông Nguyễn Văn Ngoạn để thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở theođúng quy định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Kèm theo công văn này là đơn của ông Nguyễn Văn Ngoạn)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Văn Ngoạn (thay cho trả lời);
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà