HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 17-CV/HĐNN8

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 1987

CÔNG VĂN

GỬI ĐỒNG CHÍ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO GIẢI THÍCH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRƯỢT GIÁ TRONG VIỆC THI HÀNH CÁC BẢN ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRƯỚC ĐÂY ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TIỀN PHẠT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MÀ CHƯA THI HÀNH

Về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao (công văn số 2413/NCPL ngày 13 tháng 12 năm 1986) giải quyết vấn đề trượt giá trong việc thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đây đối với các khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại mà nay chưa thi hành, Hội đồng Nhà nước có ý kiến như sau:

1- Đối với các khoản tiền phạt, cần phân biệt trường hợp chậm thi hành do trách nhiệm của cơ quan thi hành án với trường hợp chậm thi hành do trách nhiệm của đương sự.

2- Đối với các khoản bồi thường thiệt hại cần được giải quyết theo nguyên tắc:

a) Quyền lợi của bên bị thiệt hại (cơ quan Nhà nước tổ chức xã hội, công dân) phải được bảo đảm.

b) Căn cứ vào giá trị đồng tiền ở từng thời điểm khác nhau, hai bên thương lượng, thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thực tế, và phải được cơ quan thi hành án công nhận. Nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau thì cơ quan thi hành án quyết định, theo sự hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

3- Tòa án nhân dân tối cao bàn với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thống nhất chủ trương về vấn đề này, sau đó ra văn bản hướng dẫn cụ thể Tòa án nhân dân các cấp thi hành.