TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 17/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH Linh Nhật.
(Đ/c: Số 113 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội)

Trả lời công văn số 144/1410-LN ngày 09/10/2014 củaCông ty TNHH Linh Nhật về thủ tục xuất khẩu trục (hay còn gọi là FLANGE) ra nướcngoài để thực hiện công đoạn lắp và cân đá mài vào trục (FLANGE) và nhập khẩu sảnphẩm trở lại (bao gồm FLANGE + đá mài), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty xuất khẩu trục (FLANGE) sang TháiLan để thực hiện công đoạn lắp và cân đá mài vào trục (FLANGE) sau đó nhập khẩusản phẩm trở lại không điều chỉnh bởi quy định tại khoản 3 Điều54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp xuất khẩu trục (FLANGE) ra nướcngoài để lắp và cân đá Công ty có thể thực hiện theo loại hình đặt gia cônghàng hóa ở nước ngoài theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

2. Về mã số HS: nội dung thông tin do Công ty cungcấp tại công văn số 144/1410-LN chưa đầy đủ, do đó, cơ quan Hải quan không có đủcơ sở để xác định mã số mặt hàng trên, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tạiThông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và chủng loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể để xác định mã số.

Trường hợp, Công ty không xác định được mã số hànghóa theo hướng dẫn tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC thì có đơn đề nghị xác địnhtrước mã số (kèm đầy đủ hồ sơ) đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty dựkiến làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 7 Thông tư số128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha