TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/GSQL-TH
V/v: xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2634/HQĐNa-GSQL ngày 23/12/2013 của CụcHải quan Đồng Nai đề nghị chấp nhận C/O mẫu E có số tham chiếu E13470ZC38301280cấp ngày 4/7/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hảiquan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Đồng Nai về việc chấp nhận cho hưởngưu đãi đặc biệt ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn