BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 170/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh TKCS phần kết cấu công trình Bảo tàng Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 209/CV-SXD ngày 09/01/2009của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và văn bản số 11/CV-DABT ngày 04/02/2009 củaBan quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội về việc đề nghị Bộ Xây dựng chấpthuận một số điều chỉnh trong thiết kế cơ sở phần kết cấu công trình Bảo tàngHà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo chức năng, Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sởcông trình Bảo tàng Hà Nội và ra thông báo kết quả thẩm định tại văn bản số 2573/BXD-KSTK ngày 04/12/2007. Công trình do Liên danh Gmp InternationalGmbH-Inros Lackner AG của Cộng hoà Liên bang Đức thiết kế. Hiện nay công trìnhđang thi công phần móng và hoàn tất hồ sơ thiết kế phần thân.

- Các nội dung xin thay đổi của thiết kế là:

+ Theo giải trình tại văn bản số 209/CV-SXD ngày 09/01/2009của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đề nghị thayđổi kết cấu sàn BTCT đổ tại chỗ thành sàn BTCT lắp ghép, sử dụng panen ứng suấttrước sản xuất tại Nhà máy bê tông Xuân Mai với lớp đổ bù dầy 80mm. Tư vấnthiết kế đã chấp thuận việc thay đổi này.

+ Theo giải trình tại văn bản số 11/CV-DABT ngày 04/02/2009của Ban quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, để đảm bảo liên kết hệ dàn máicon sơn vào phần lõi bên trong công trình, đề nghị chuyển hệ dàn thép mái liềnkề và song song với các dầm BTCT thành dầm BTCT tiết diện 0,6m x 5m như các dầmbên trong. Phần thay đổi của thiết kế đã được tư vấn Connell Wagner (Úc) nhậnxét góp ý kiến.

Tại văn bản số 3067/UBND-XD ngày 14/11/2008, Uỷ ban nhân dânthành phố Hà Nội cũng đã chấp thuận các thay đổi này theo đề nghị của Sở Xâydựng và giao Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng.

- Việc thay đổi giải pháp thiết kế kết cấu mái và kết cấusàn như nêu trên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và giảm thời gian thicông nên chấp nhận được. Tuy nhiên, cấu kiện dầm mái BTCT tiết diện rất mảnh,liên kết với loại kết cấu khác là dàn thép chịu lực tập trung lớn, vì vậy cầncó cấu tạo phù hợp, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện, có biện pháp kiểmtra chất lượng chặt chẽ. Sử dụng cấu kiện sàn lắp ghép tuy giảm thời gian thicông nhưng cũng làm giảm độ cứng của sàn. Cần nghiên cứu và có biện pháp đảmbảo ổn định kết cấu sàn treo qua các cột thép chịu kéo khi dao động theo phươngđứng dưới tác dụng tải trọng động đất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các điều chỉnh thiếtkế liên quan đến thiết kế cơ sở công trình Bảo tàng Hà Nội đã được Bộ Xây dựngthẩm định. Khi chủ đầu tư tiến hành thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bảnvẽ thi công cần yêu cầu tư vấn thẩm tra xem xét đánh giá chi tiết các thay đổithiết kế, đặc biệt là các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQLDA xây dựng Bảo tàng Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang