TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 170/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Hải Phòng

Trảlời công văn số 1333/HQHP-GSQL ngày 28/02/2013 của Cục Hải quan TP Hải Phòngnêu vướng mắc liên quan đến 02 C/O mẫu AK do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày01/3/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 1086/TCHQ-GSQL thông báo danh sáchmẫu dấu, chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc,trong đó có mẫu chữ ký của cán bộ có tên Park Jin Su. Do vậy, đề nghị đơn vịtiến hành kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Điện máy Hà Nội (để biết);
(Đ/c: 364 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, TP Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn