THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/TTg-KTN
V/v cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14581/BGTVT-VT ngày 02 tháng 11 năm 2015) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số 4401/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 11 năm 2015), Công an (văn bản số 2759/BCA-C67 ngày 04 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số 12061/BCT-CNNg ngày 25 tháng 11 năm 2015),Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội (văn bản số 8766/UBND-XDGT ngày 09 tháng 12 năm 2015),Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 8332/UBND-ĐTMT ngày 31tháng 12 năm 2015), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản số474/UBATGTQG ngày 16 tháng 11 năm 2015), Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam(văn bản số 093/HHVT-TV ngày 24 tháng 11 năm 2015) về quy định cáchtính niên hạn sử dụng của xe taxi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc xác định niên hạn sử dụng đối với xetaxi được tính từ năm sản xuất; đồng thời nghiên cứu kiến nghị về xác định niênhạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu trong quá trình sửa đi, bổsung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh vàđiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thống nhất với các quy địnhcủa pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương;
-
UBND các TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3) PVC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải