BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1700/BGDĐT-GDCN
V/v tập huấn phần mềm máy tính trong tuyển sinh TCCN năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);
- Các trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinhTCCN năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấncông tác tuyển sinh và sử dụng phần mềm máy tính phục vụ công tác tuyển sinhTCCN năm 2010 như sau:

- Thành phần: Mỗi cơ sở đào tạocử 02 đại biểu (trong đó, có 01 đại biểu đại diện lãnh đạo nhà trường phụ tráchtuyển sinh hoặc trưởng phòng đào tạo và 01 cán bộ kỹ thuật máy tính về tuyểnsinh).

1. Phía Bắc: Tập huấn cho cáctrường từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc.

- Địa điểm tổ chức: Trường Trungcấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội

(Số 73, Nguyễn Chí Thanh, ĐốngĐa, Hà Nội)

- Thời gian:

+ Ngày 07/5/2010 (thứ Sáu) dànhcho các trường TCCN và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN.

+ Ngày 08/5/2010 (thứ Bảy) dànhcho các trường Cao đẳng, Đại học có đào tạo TCCN.

2. Phía Nam: Tập huấn cho cáctrường từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam.

- Địa điểm tổ chức: Trường Trungcấp Đông Dương

(Số 157, Lý Chính Thắng, P7, Q3,TP Hồ Chí Minh)

- Thời gian:

+ Ngày 10/5/2010 (thứ Hai) dànhcho các trường TCCN và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN.

+ Ngày 11/5/2010 (thứ Ba) dànhcho các trường Cao đẳng, Đại học có đào tạo TCCN.

* Ghi chú:

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểutừ 7h30.

- Chi phí đi lại, ăn, ở do cácđơn vị tự thanh toán.

- Các đại biểu có thể mang theomáy tính xách tay để trực tiếp cài đặt phần mềm.

Mọi thông tin chi tiết xin liênhệ đ/c Đàm Duy Đức - chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GD&ĐT, số49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04 3868.4863; di động 0988 949.959; Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Hoàng Ngọc Vinh