BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700 /BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận vănbản số 470/TRICC-QLKD ngày 30/5/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xâydựng giao thông vận tải về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyếtđịnh số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mứcchi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kếđược xác định bằng tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuếgiá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Đối với các công trìnhđược đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, rải rác trênđịa bàn nhiều tỉnh, thành phố, vì vậy chi phí tư vấn thiết kế được xác địnhbằng tỷ lệ % được công bố tương ứng với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trịgia tăng) trong dự toán được duyệt như nêu tại văn bản số 470/TRICC-QLKD là phùhợp. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quyđịnh của Nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấnđầu tư và xây dựng giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh