BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1700/LĐBTXH-TL
V/v xếp hạng doanh nghiệp I

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 1212/TM-TCCB ngày 27/03/2003 của Bộ Thương mại về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5270/TC /TCDN ngày 21 tháng 05 năm 2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Thương mại xếp doanh nghiệp hạng I theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Vật tư Tổng hợp Hậu Giang thuộc Bộ Thương mại.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo qui định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Thương mại ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Thương mại ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Vật tư Tổng hợp Hậu Giang và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng