BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/TCT-CS
V/v hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 35/ĐKKD-TT đề ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kếhoạch và đầu tư về việc hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp đối với Côngty TNHH một thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của phápluật về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế tại :

- Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế;

- Điểm 2.1.3 Mục II Phần DThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CPngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân;

- Điểm 5 Mục IV Phần IIThông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhLuật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế;

- Điểm 5 Mục III Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Doanh nghiệp tưnhân khách sạn Ngôi sao may mắn thành lập tháng 8/2007 do bà Dương Hồng Điệplàm chủ doanh nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế với mã số thuế0101470315. Đến tháng 5/2009, Doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục đăng ký thuếthay đổi chủ doanh nghiệp từ bà Dương Hồng Điệp và được Cục Thuế thành phố HồChí Minh cấp mã số thuế mới là 0309438303 ngày 20/5/2009 (theo quy định tạiThông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quảnlý thuế về việc đăng ký thuế). Từ tháng 4/2012, doanh nghiệp đã chuyển đổi loạihình doanh nghiệp thành công ty TNHH. Từ thời điểm Doanh nghiệp tư nhân kháchsạn Ngôi sao may mắn có chuyển đổi sở hữu đến nay chưa thực hiện các thủ tụckhai quyết toán thuế đối với trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanhnghiệp theo quy định.

Căn cứ các quy định của phápluật về thuế và đăng ký doanh nghiệp hiện hành, để tránh gây xáo trộn ảnh hưởngđến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực tế doanh nghiệp, Chi cục Thuếquận 7 đang sử dụng mã số thuế 0101470315 để lập bộ quản lý thuế từ tháng 04/2012đến nay, doanh nghiệp cũng đã nhiều lần thực hiện đăng ký thay đổi nội dungđăng ký kinh doanh theo mã số thuế này trên Hệ thống thông tin đăng ký doanhnghiệp Quốc gia. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kếhoạch và đầu tư chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh liên hệ,hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi sao may mắn (nay là Công ty TNHHmột thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn) liên hệ với cơ quan thuế trực tiếpquản lý để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế đối vớitrường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệpđể doanh nghiệp tiếp tục sửdụng mã số thuế 0101470315 như hiện nay.

Đối với mã số thuế0309438303, do không còn được sử dụng trên Hệ thống thông tin đăng ký doanhnghiệp Quốc gia, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 7 kiểmtra, nếu xác định không còn nợ các loại thuế thì hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện các thủ tục khai quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyđịnh của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcQuản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận 7;
- Vụ: PC (TCT);
- Cục CNTT (để hỗ trợ);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu