BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/TCT-KK
V/v hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35/ĐKKD-TT đề ngày 07/02/2013 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạchvà Đầu tư về việc hướng dẫn cập nhật mã số thuế doanh nghiệp đối với Công tyTNHH một thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luậtvề đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế tại:

- Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị địnhsố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế;

- Điểm 2.1.3 Mục II Phần D Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân;

- Điểm 5 Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lýthuế về việc đăng ký thuế;

- Điểm 5 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhânkhách sạn Ngôi sao may mắn thành lập tháng 8/2007 do bà Dương Hồng Điệp làm chủdoanh nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế với mã số thuế 0101470315.Đến tháng 5/2009, Doanh nghiệp tư nhân làm thủ tục đăng ký thuế thay đổi chủ doanhnghiệp từ bà Dương Hồng Điệp và được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp mã sốthuế mới là 0309438303 ngày 20/5/2009 (theo quy định tại Thông tư số85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế vềviệc đăng ký thuế). Từ tháng 4/2012, doanh nghiệp đã chuyển đổi loại hình doanhnghiệp thành công ty TNHH. Từ thời điểm Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi saomay mắn có chuyển đổi sở hữu đến nay chưa thực hiện các thủ tục khai quyết toánthuế đối với trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luậtvề thuế và đăng ký doanh nghiệp hiện hành, để tránh gây xáo trộn ảnh hưởng đếnhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thực tế doanh nghiệp, Chi cục Thuếquận 7 đang sử dụng mã số thuế 0101470315 để lập bộ quản lý thuế từ tháng04/2012 đến nay, doanh nghiệp cũng đã nhiều lần thực hiện đăng ký thay đổi nộidung đăng ký kinh doanh theo mã số thuế này trên Hệ thống thông tin đăng kýdoanh nghiệp Quốc gia. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý đăng ký kinh doanh -Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh liênhệ, hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Ngôi sao may mắn (nay là Công tyTNHH một thành viên khách sạn Ngôi sao may mắn) liên hệ với cơ quan thuế trực tiếpquản lý để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế đối vớitrường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục sửdụng mã số thuế 0101470315 như hiện nay.

Đối với mã số thuế 0309438303, dokhông còn được sử dụng trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia,Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 7 kiểm tra, nếu xác địnhkhông còn nợ các loại thuế thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tụckhai quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của phápluật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Quảnlý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế quận 7;
- Vụ: PC (TCT);
- Cục CNTT (để hỗ trợ);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu