BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Bách Quang
(Địa chỉ: 88/70 Nguyễn Văn Quỳ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/BQ-GPTXTN ngày24 tháng 02 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Bách Quang về việc tạm xuất táinhập thiết bị y tế, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạiBách Quang được tạm xuất tái nhập 01 đầu dò trong máy siêu âm mắt Scan B, sốserie 09B823 ra nước ngoài để sửa chữa theo thỏa thuận sửa chữa ngày 20 tháng02 năm 2012 ký với Accutome Ultrasound Inc.

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sânbay Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bịra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 6 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2). trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên