VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 187/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP
VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC
NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2030
Ngày 28 tháng 5 năm 2015, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 (Đề án 641). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:
Đề án 641 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Đề án có đối tượng, phạm vi rộng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều Bộ, ngành, địa phương, cần huy động sự tham gia tích cực của cả cộng đồng và triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từ Trung ương đến các địa phương. Tuy nhiên thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án 641 đạt kết quả thấp, còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được giải quyết kịp thời. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc triển khai thực hiện Đề án 641 một cách thiết thực, hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan có liên quan cần tập trung thực hiện ngay các công việc chủ yếu sau đây:
1. Về nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam (Chương trình 1 của Đề án 641):
Đây là nội dung cơ bản, có tính chất nghiên cứu, gồm nhiều đề tài nghiên cứu cụ thể thuộc chuyên ngành y tế, nên cần được triển khai tương tự như việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm tại các Bộ, ngành, địa phương.
Giao Bộ Y tế (cơ quan được giao chủ trì Chương trình này) trích kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm để thực hiện các đề án theo thứ tự ưu tiên và hoàn thành dứt điểm trong một số năm. Bộ Tài chính bố trí tăng thêm kinh phí nghiên cứu khoa học cho Bộ Y tế để thực hiện. Hai Bộ bàn kế hoạch thực hiện cụ thể ngay trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
2. Về chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan (Chương trình 2 của Đề án 641):
- Để huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong xã hội, các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan có liên quan phối hợp, thống nhất với đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho các đối tượng của Đề án 641; lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch liên quan đến chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Bộ Y tế sớm hoàn thiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, trong đó phải bảo đảm yêu cầu huy động được sự tham gia rộng rãi của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Về phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường (liên quan đến Chương trình 3 của Đề án 641):
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao, chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc xác định thời lượng và nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học, khu vực, vùng, miền; định hướng tổ chức hoạt động thể thao trong nhà trường, nhất là trong việc tổ chức thi đấu thể thao, điển hình như Hội khỏe Phù Đổng các cấp, bảo đảm các hoạt động này thực sự là phong trào của đông đảo học sinh phổ thông.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi mới chương trình, nội dung giáo dục thể chất gắn với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đổi mới hoạt động thể thao trong nhà trường.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chương trình giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.
4. Về phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và có giải pháp để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, phù hợp với các đối tượng khác nhau, điều kiện tập luyện cụ thể ở từng khu vực, vùng, miền; đề xuất đổi mới phương án tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp và toàn quốc theo hướng phân biệt rõ hoạt động thể dục, thể thao của quần chúng nhân dân với hoạt động thể thao thành tích cao, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Về các hoạt động tuyên truyền, giáo dục (liên quan đến Chương trình 4 của Đề án 641):
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường hoạt động này, trong đó lưu ý đổi mới cách thông tin, tuyên truyền để phù hợp với tính chất quan trọng, cần thiết của Đề án 641.
6. Một số vấn đề khác liên quan:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Đề án 641 chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án theo đúng trách nhiệm được phân công.
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan khác có liên quan tăng cường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện Đề án 641 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm đã giao tại Đề án này.
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động triển khai trong hệ thống đoàn các cấp của mình tích cực tham gia thực hiện Đề án 641 ở địa phương, trong các trường học của cả hệ thống giáo dục quốc dân.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan khác liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: VH,TT&DL, YT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, TC, KH&ĐT, TT&TT, KH&CN, TW Đoàn TNCSHCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, V.III, ĐMDN, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định