BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị y tế để sửa chữa

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Y khoa Việt Long
(Địa chỉ: 134/28 Thành Thái, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01.2202/2012_CVVLngày 22 tháng 02 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Y khoaViệt Long về việc tạm xuất tái nhập mặt hàng thiết bị y tế để sửa chữa, Bộ Côngthương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạiDịch vụ Kỹ thuật Y khoa Việt Long được tạm xuất tái nhập 01 Dao mổ điệnCoblator II (Số serie C9379) ra nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữasố AC/VL/RPC/02 2012-01 ngày 18 tháng 02 năm 2012 ký với Công ty ArthrocareEurope AB.

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sânbay Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bịra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến30 tháng 6 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2). trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên