BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1702/TCT-CS
V/v: Giải đáp chính sách thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam.
(Địa chỉ: 444 Bạch Đằng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 95/2011/CPĐTCN /TTKTHTQT ngày 8/4/2011 của Công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam (CDC Corp) về chính sách thuế GTGT.
Tại công văn, CDC Corp trình bày như sau:
Ngày 17/8/2008, CDC Corp ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên với nội dung CDC Corp thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị cán phôi thép 150x150 Nhà máy cán thép Thái Nguyên – Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Quá trình lập dự toán để chào thầu và ký kết hợp đồng, giá trị thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; giá trị phần xây lắp và các thiết bị sản xuất mua sắm trong nước áp dụng thuế suất 10%.
Từ ngày 1/1/2009 thực hiện Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì các thiết bị nhập khẩu sau ngày 1/1/2009 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. CDC Corp đã nhập khẩu các thiết bị, nộp thuế GTGT nhập khẩu.
Ngày 8/12/2009, CDC Corp và Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã ký hợp đồng để bổ sung phần thuế GTGT thay đổi cho các mặt hàng nhập khẩu để phục vụ dự án. CDC Corp đã xuất hóa đơn GTGT giao cho Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao và nghiệm thu theo đúng giá trị hợp đồng.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:
“1.2. Xác định thuế GTGT phải nộp:

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Số thuế GTGT phải nộp
=
Số thuế GTGT đầu ra
-
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Trong đó:
a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.
…”;
Tại điểm 1.7 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:
“1.7. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT”.
Căn cứ các hướng dẫn trên và theo trình bày trong công văn số 95/2011/CPĐTCN/TTKTHTQT ngày 8/4/2011 của Công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam (CDC Corp), khi bàn giao hệ thống thiết bị cho Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, CDC Corp phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT. Thuế GTGT đầu ra mà CDC Corp phải kê khai được xác định bằng (=) giá bán (theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa các bên) chưa có thuế GTGT nhân (x) thuế suất thuế GTGT. Căn cứ hóa đơn GTGT của CDC Corp, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên thực hiện thanh toán cho CDC Corp và kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam (CDC Corp) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC (2), CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?