BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/TCT-DNK
V/v: Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời côngvăn số 1401/CT-THDT ngày 30/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi v/vthu thuế môn bài đối với các hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại điểm 2, mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ vềviệc điều chỉnh mức thuế môn bài thì hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài căncứ trên mức thu nhập bình quân một tháng và theo 6 mức.

Thuế môn, bàilà một khoản thu hàng năng một năm thu một lần) nhằm mục đích kiểm kê, kiểmsoát và phân loại các cơ sở kinh doanh. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sảnxuất kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài. Vì vậy khi hộ kinh doanh có mức thunhập bình quân một tháng thấp hơn mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định đốvới công chức Nhà nước thì không thuộc diện chịu thuế GTGT và thuộc diện miễnthuế TNDN, nhưng hộ kinh doanh vẫn thuộc diện nộp thuế môn bài và nộp theo mứcthấp theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC nêu trên.

Việc xác địnhthu nhập chịu thuế sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí, vì vậy khi trượt giá phảixác định lại thu nhập trên cơ sở xác định lại doanh thu và chi phí. Khi đã ápdụng tính theo bậc hoặc ngưỡng thu nhập tất yếu sẽ có điểm chưa phù hợp giữacuối ngưỡng thấp với khởi đầu ngưỡng kế tiếp. Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn vàgiải thích cho người nộp thuế hiểu.

Tổng cục Thuếghi nhận ý kiến của Cục Thuế để nghiên cứu khi sửa đổi chính sách.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến