BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất la răng xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hy Thịnh
(Địa chỉ: 100 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/TNTX /2012 ngày20 tháng 02 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hy Thịnh vềviệc xin cấp phép tạm nhập tái xuất, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Công thương không xemxét cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng la răng xe ô tôđã qua sử dụng.

Bộ Công thương thông báo để Công tybiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2). trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên