BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1703/TCHQ-KTTT
V/v Xác định trị giá xe Hyundai nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 425/HQLS-TG ngày20/3/2009 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc xác định trị giá tính thuế xeHyundai Getz đối với các tờ khai nhập khẩu số 12/NKD , 13/NKD , 14/NKD , 15/NKD , 16/NKD , 17/NKD ngày 17/01/2009 tại Chi cục Hải quan các KCN Bắc Giang. Qua xemxét, đối chiếu với các quy định hiện hành và thông tin dữ liệu hiện có thì kếtquả xác định trị giá của Chi cục Hải quan các KCN Bắc Giang là chưa phù hợp vớiquy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyếtđịnh số 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính vì chưa thu thập và sửdụng đầy đủ các nguồn thông tin, cụ thể:

- Chưa thu thập các nguồn thông tin dữ liệu có sẵn trênchương trình GTT 22 trong thời gian gần đây (từ tháng 8/2008 đến nay).

- Chưa lấy giá thị trường trước thời điểm bán khuyến mãi đểtính toán so sánh.

Để việc xác định trị giá tính thuế theo đúng hướng dẫn tạiThông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục Hải quan LạngSơn:

1- Chỉ đạo Chi cục Hải quan các KCN Bắc Giang căn cứ trìnhtự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở thu thập đầy đủcác nguồn thông tin trên chương trình GTT 22 (bao gồm cả những nguồn thông tintrong thời gian gần đây), thông tin giá bán thị trường nội địa trước thời điểmbán khuyến mãi và các thông tin khác có liên quan, để xác định lại trị giá tínhthuế đối với loại xe Hyundai dung tích 1.4 số sàn và số tự động, ra thông báoxác định trị giá, thu đủ thuế theo quy định.

2- Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụcông tác xác định trị giá cũng như kiểm tra việc thực hiện xác định trị giá củaChi cục Hải quan các KCN Bắc Giang đối với mặt hàng xe Hyundai dung tích 1.4 sốsàn, dung tích 1.4 số tự động và các trường hợp tương tự khác, đảm bảo việc xácđịnh trị giá phù hợp với thông tin dữ liệu, tránh tình trạng xác định trị giánhiều lần.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết vàthực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng