VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1703/VPCP-KTN

V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 05/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2010) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Vũng Tàu về khu vực Trung tâm mới của Thành phố tại phường 11 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản nêu trên;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc chuyển vị trí Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Vũng Tàu theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý