CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1704/CP-CN
V/v bổ sung xây dựng đường nhánh, đường dẫn vào cầu Bồng Sơn thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Giao thông vận tải
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4748/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7453 BKH/KCHT&ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2003) về việc bổ sung xây dựng đường nhánh, đường dẫn vào cầu Bồng Sơn thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Giao thông vận tải xây dựng 2 đường vuốt nối vào cầu Bồng Sơn, gồm đường Bạch Đằng 1 và đường Biên Cương, với nội dung đầu tư và nhà thầu (tư vấn và thi công) Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tại các công văn nêu trên: bằng nguồn kinh phí còn dư của hợp đồng 3 của dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3, với tổng kinh phí không vượt quá 12,209 tỷ đồng đảm bảo nằm trong phạm vi giá trị đã ký của hợp đồng này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và chi phí kinh phí đền bù, giải toả đáp ứng tiến độ dự án.

3. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời rút kinh nghiệm những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu lập dự án và thiết kế kỹ thuật, tránh phải điều chỉnh bổ sung dự án nhiều lần./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng