BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1705/TCT-DNK
V/v: Thuế GTGT đối với điều chuyển tài sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Đức Khải Đ/c: số 85A Võ Hữu, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn đề ngày 31/3/2006 của Công ty TNHH Đức Khải hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với việc điều chuyển TSCĐ cấp vốn giữa công ty mẹ và công ty con, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5.6, Mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Công ty TNHH Đức Khải có trụ sở tại tỉnh Bình Thuận là công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Đức Khải có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đức Khải hạch toán độc lập với Công ty cổ phần Đức Khải; trường hợp Công ty cổ phần Đức Khải sử dụng hóa đơn GTGT để điều chuyển tài sản cố định cho Công ty TNHH Đức Khải và đã kê khai nộp thuế GTGT tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH Đức Khải được tính khấu trừ thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT của tài sản điều chuyển theo hóa đơn đã kê khai, nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến