BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1706/BGDĐT-GDĐH
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đạihọc, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quychế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui đã quy định các đối tượng đượctuyển thẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, caođẳng (ĐH, CĐ) năm 2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy địnhtại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, caođẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quyđịnh tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, caođẳng hệ chính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sởgiáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2010. Trong túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, chứng nhận làthành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạtgiải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2010;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thísinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơđăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quyđịnh của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đến hết ngày10/4/2010 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11/4 đến17/4/2010). Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lụcsố 2 Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn họcsinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT / BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục vàĐào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trongđó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠIHỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạtgiải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1 Công văn này), phiếuđăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2 Công văn này).

b) Trước ngày 30/6/2010 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyểnthẳng kèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3 Công văn này) cho cáctrường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách (theomẫu phục lục số 4 Công văn này) và gửi cho các trường thí sinh đăng ký ưu tiênxét tuyển trong ngày bàn giao hồ sơ tuyển sinh giữa Sở với các trường (phía Bắcngày 5/5, phía Nam ngày 7/5/2010).

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại họcvà cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng(gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiênxét tuyển (về môn, loại giải, số lượng... ) của trường mình trên cơ sở quy chếtuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phátnhanh, hoặc FAX về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) những thôngtin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT trướcngày 30/6/2010.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện ưu tiên xéttuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấychứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5 Công văn này) cho những thí sinhcó nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ Giáodục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đàotạo trước ngày 20/8/2010.

 Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, cáctrường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bảnnày. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với VụGiáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 38.692.392, fax (04)8681550.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp); (đã kí)
- các Cục, Vụ, Thanh tra (để thực hiện)
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2010
(để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhạm Vũ Luận

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1706/BGDĐT-GDDH hướng dẫn tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010