TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Kiến Vương
Địa chỉ: Lô 22, đường số 7, KCN Tân tạo, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân
Mã số thuế : 0304355389

Trả lời văn thư số 11. 12/CV-KV ngày 06/03/2012 của Công tyvề thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn Điều 11 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BộTài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủqui định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hànhbổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cánhân như sau :

“1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức màcá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thịtrường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trả thay chocổ tức) trong thời gian từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì cá nhânđược miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức.”

Căn cứ các qui định nêu trên, thì chỉ có cá nhân được chia cổtức trong thời gian từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thịtrường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của các công ty cổ phần mới được miễnthuế TNCN. Do đó, các thành viên góp vốn của Công ty nhận được lợi tức đượcchia do đầu tư vốn vào công ty TNHH vẫn phải chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn theoqui định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngqui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P.KTT1
- Lưu (TTHT, HC).
464-49915/12-NBT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYÊN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga