BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Công văn 1706/TCHQ-KTTT giải quyết vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩuSố: 1706/TCHQ-KTTT .
V/v Giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Luật Thuế XNK

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn số 261/HQLS-NV ngày 21/3/2006 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc thựchiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí -điện - điện tử đối với trường hợp của Công ty TNHH HASA. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQngày 25/12/1998, số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tàichính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và công văn số 2865/TC-TCT ngày28/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ nộiđịa hoá sản phẩm, phụ tùng ngành cơ khí - điện - điện tử, thì:

Trường hợp Công ty TNHH HASAtrong năm 2002 đăng ký nhập khẩu linh kiện, phụ tùng của bốn loại sản phẩm theochính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá để sản xuất, lắp ráp trong nước, nhưngtrong năm 2003, Công ty không tiếp tục thực hiện nhập khẩu linh kiện theo chínhsách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá, mà chỉ bán nốt số tồn của hai loại sản phẩm(hai loại sản phẩm này Công ty chỉ thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địahoá trong thời hạn một năm), thì đối với hai loại sản phẩm này khi kết thúc sảnxuất, lắp ráp (chậm nhất 30 ngày) Công ty phải thực hiện nộp báo cáo quyết toán,có xác nhận của cơ quan Kiểm toán độc lập theo đúng quy định tại Thông tư liêntịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ và nộp thuếnhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được. Nếu Công ty TNHH HASA khôngthực hiện nộp báo cáo quyết toán, có xác nhận của cơ quan Kiểm toán độc lập đốivới hai loại sản phẩm đăng ký thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoátrong thời hạn một năm, theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQsố 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ sẽ không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩutheo tỷ lệ nội địa hoá đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo và bị xử lý truythu thuế nhập khẩu theo đúng thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và cácchế độ hiện hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến đểCục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An