TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV San Peter
Địa chỉ: 1717B Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Quận Bình Tân
Mã số thuế : 0309874620

Trả lời văn thư số 01/CT ngày 05/03/2012 của Công ty về hóađơn, chứng từ; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

“Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có cáctiêu thức đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫntại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơnđặt in.

Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hoá đơn phải in sẵntên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hoá đơn.

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết cóin sẵn địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ vàcá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóngdấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sửdụng....”

Trường hợp Công ty năm 2011 đã đặt in hoá đơn có đầy đủ cácchỉ tiêu bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ TàiChính và có một số chỉ tiêu không bắt buộc (số tài khoản ngân hàng...) và Côngty đã lập thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng nếu sau đó có thay đổi số tàikhoản ngân hàng in sẵn trên hoá đơn (chỉ tiêu không bắt buộc) thì Công ty cóthể đóng dấu số tài khoản ngân hàng đã thay đổi vào bên cạnh số tài khoản ngânhàng đã in sẵn trên hoá đơn để tiếp tục sử dụng theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
477-50248/2012- dtthanh

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga