BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 1707/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chính sách lao động dôi dư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 583/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 21/05/2010 của quý Sở về chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 và khoản 4, Điều 9 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ thì doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa triển khai thực hiện cổ phần hóa hoặc đang thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng dự kiến đến ngày 01/7/2010 chưa có quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phải lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại lao động, sử dụng đất.

Đối với những doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa thuộc diện cổ phần hóa nhưng chưa thực hiện được trước ngày 01/7/2010 thì khi tạm chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp không phải sắp xếp lại lao động, theo đó không thực hiện chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh