BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1707/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn hóa đơn trong xuất khẩu ủy thác

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần nông sản Đất Việt
12/1 Tập thể cơ khí ngân hàng, tổ 3, Cụm Sòi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời công văn số 01/CVT /ĐV/2006 ngày 03/4/2006 của Công ty cổ phần nông sản Đất Việt về thủ tục hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu ủy thác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.3, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì “Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở đi ủy thác sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Trường hợp này cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan thuế tự in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai nộp thuế hoàn thuế”. Căn cứ vào những quy định trên:

1. Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc khi xuất giao cho Công ty cổ phần nông sản Đất Việt (là đơn vị nhận ủy thác) để xuất khẩu, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

2. Sau khi hàng hóa thực xuất khẩu có Tờ khai hải quan xác nhận hàng đã thực xuất khẩu của cơ quan Hải quan, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc và Công ty cổ phần nông sản Đất Việt lập chứng từ (biên bản) thanh lý hợp đồng ủy thác đối chiếu về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất. Căn cứ vào các chứng từ đối chiếu trên, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc xuất hóa đơn GTGT ghi thuế suất 0% cho Công ty cổ phần nông sản Đất Việt. Đồng thời Công ty cổ phần nông sản Đất Việt bàn giao thủ tục hồ sơ cho Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc để Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc làm thủ tục kê khai để khấu trừ/hoàn thuế theo quy định:

- Hợp đồng ngoại thương ký giữa Công ty cổ phần nông sản Đất Việt với khách hàng nước ngoài;

- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu ký giữa Công ty cổ phần nông sản Đất Việt và Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc;

- Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng đã xuất khẩu;

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (theo hướng dẫn tại điểm d.3 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính);

- Hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc lập giao cho Công ty cổ phần nông sản Đất Việt với thuế suất 0%;

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần nông sản Đất Việt biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương